Районен съд – Стара Загора отсъди в полза на Регионален исторически музей – Стара Загора

На 09.05.2019 г. се получи Решение на Районен съд – Стара Загора по дело заведено против Регионален исторически музей – Стара Загора от г-н Ангел Динев, във връзка със Заповед на Кмета на Община Стара Загора 10 – 00 – 1430 от 22.08. 2018 г., с която трудовото правоотношение е било прекратено на основание  чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ.

Г-н Динев в мотивите си до съда счита тази заповед за неправилна и незаконосъобразна.

 

Съдът РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователни предявените от Ангел Динев против Регионален исторически музей, гр. Стара Загора представляван от директора Петър Калчев, искове по чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и 3 КТ, третият във връзка с чл. 225, ал.1 КТ за признаване на уволнението му по чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата за незаконно и за неговата отмяна, за възстановяването му на работа и за заплащане на обезщетение в размер на 5500 (пет хиляди и петстотин) лева за периода от 23.08.2018 г. до 31.01.2019 г., през което време ищецът е останал без работа поради незаконосъобразното му уволнение.

 

ОСЪЖДА Ангел Динев, да заплати на Регионален исторически музей – гр. Стара Загора, направените по делото разноски в размер на 900 (деветстотин) лева адвокатско възнаграждение.

постоянна експонация

Ще се провеждат в периода 15 юли - 15 август ...
На 12 декември /четвъртък/ 2019 г. от 11:00 ч. в...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!