ул. "Георги Кюмюрев" №8

УПИ I – 1669, кв. 26б, ул. "Георги Кюмюрев" №8

по регулационния план на Стара Загора

 

 

         Проучваният терен се намира в източната част на Археологическия резерват "Августа Траяна – Верея – Стара Загора". Той е с приблизителна площ от около 140 м2. Проучванията се проведоха съгласно Разрешение за теренно археологическо проучване 205 / 26.03.2008 г. В проучването взеха участие Мариана Гинзарова – фондопазител в РИМ-Стара Загора и Атанас Атанасов –докторант към ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". Проучено е част от трасето на декуман (улица с посока изток-запад) и част от прилежащите и зидове.

 

Могат да се установят пет строителни периода:

 

 

I ПЕРИОД – III – IV в.

 

         Към този период се отнася първоначалното изграждане на трасето на уличното платно и фланкиращия го зид от север. Дължината на разкритата улица е 6 м, а възможната проследима ширина – 5.25 м. Изградена е от големи каменни плочи: Изток (кота 208.41) – Запад (кота 208.40). На 5 м в западна посока и на 3 м в източна плочите липсват и вероятно са използвани за строителен материал в по-късните епохи. Зидът от север е изграден от средноголеми ломени камъни, споени с хоросан. Той е запазен в много малка част. Ширината му е 0.52 м.

 

II ПЕРИОД – IV – VI в.

 

         През втория период в източната част на проучения терен плочите от уличното платно са били извадени. Бяха разкрити останки от питос, ситуиран на трасето на уличното платно. Източно от него се намериха фрагменти от строителна керамика и разложен кирпич.

 

III ПЕРИОД – XII – XIV в.

 

         Останки от този период се откриват непосредствено върху трасето на уличното платно. Проучени бяха две ями с кръгла форма. И двете бяха запълнени с много фрагменти от битова керамика, характерна за периода и медни корубести монети.

 

IV ПЕРИОД – XVIII-XІX в.

 

         В източната част на проучената площ се разкриха основите на сграда с квадратна форма и размери Изток-Запад – 4 м. Зидовете са изградени от ломени камъни, споени с кал. В средата на вътрешността е имало основа за стълб, вероятно подпиращ горния етаж. В сградата личат два периода на живот, ясно разграничими от ниво въглени, пепел и фрагментирана строителна керамика. След пожара, сградата е възстановена на същото място с малка промяна в северния зид.

 

         Северно от сградата бе установено наличие на голяма септична яма, която достига до античния пласт и навлиза в съседния имот от север.

 

V ПЕРИОД – ХХ в.

 

         Сградата, която е била изградена на това място е с дълбоки и стабилни основи, достигащи до античното ниво (кота 208.94). Те са фундирани директно върху плочите от уличното платно, като не ги разрушават.

 

Мария Камишева

ул. "Георги Кюмюрев" №8
ул. "Георги Кюмюрев" №8
ул. "Георги Кюмюрев" №8

постоянна експонация

Уведомяваме Ви, че от 01.04. до 30.09. музей...
Представя 45 народни носии от края на XIX и...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!