ул. "Димитър Наумов" №116

УПИ IX1534, кв. 44а (ул. "Димитър Наумов" №116)

по регулационния план на Стара Загора

 

            Проучваният терен попада в северната-североизточна част на Археологическия резерват Августа Траяна – Верея – Стара Загора. По предварителни данни през него трябва да преминават трасетата на крепостните стени на античния град. Проучена е площ от 175 м2.

            Археологическите проучвания се проведоха на два етапа – декември 2006 г. (Разрешение за теренно проучване №1016/16. 08. 2006 г. – отчетите за проучванията са предадени в архива на АИМ при БАН) и юни-юли 2007 г. съгласно Разрешение за теренно проучване №293/20. 03. 2007 г.

            Археологическите проучвания се провеждат под ръководството на Мария Камишева – уредник в РИМ-СтараЗагора и научен ръководител на обекта. Участвуват Димитър Янков – научен консултант на обекта и Георги Илиев – отдел ''ВО'' в РИМ Стара Загора. При първия етап на проучването бе установено трасето на вътрешната крепостна стена с обща дължина 17.60 м, с посока северозапад-югоизток, като югоизточната и част попада в самия край на проучвания терен и продължава под къщата от юг. Изградена е от средноголеми ломени камъни, споени с розов хоросан. Тя има ширина 1.63 м.

            От външната страна, в югоизточната част на обекта, бе засечен банкета на крепостната стена, който е с ширина от 0.11 м в източната страна (кота 223.22) и 0.13 м в западната (кота 224.05). В западната част личи грижливо обмазване на външната част на крепостната стена, което подчертава начина и на изграждане. Вероятно то е съществувало по цялото продължение на стената, но в по-късно време е било обрушено. Обмазването трябва да се свърже с втората фаза на изграждането на крепостните стени (втората половина на III – началото на IV в.).

            От вътрешната страна на крепостната стена са регистрирани три пиластъра, като разстоянието между тях е съответно: 3.74 м и 3.85 м. Те са с размери 1.03 х 1.60 м, като в източната страна на втория е оформено П-образно огнище с вътрешни размери 0.74 х 0.61 м (кота 224.24-223.44). Пространството между тях е запълнено с ломени камъни и рохкава консистенция от пръст и хоросан. Източно от пиластър 3 (най-източния) се разкри сектор без запълване на междупиластрово пространство, при което се вижда, че вътрешната крепостна стена е имала същия банкет и на южното лице, също с дебелина 0.13 м.

            При първия етап на проучване се разкриха и две ями от периода XVIII-XIX в. Едната от тях е прокопана върху крепостната стена, а другата разрушава част от външното лице на стената и слиза под основите и в дълбочина. Втората яма не можа да бъде изчерпана изцяло поради наличието на подпочвена вода (кота 222.05).

 

 

Мария Камишева

ул. "Димитър Наумов" №116
ул. "Димитър Наумов" №116
ул. "Димитър Наумов" №116

постоянна експонация

На 14 октомври /четвъртък/ 2021 г. от 17:30 ч. в...
По повод Световния ден на туризма на 27 септември...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!