ул. "Димитър Наумов" №77

УПИ III1621, кв. 42а (ул. "Димитър Наумов" 77)

по регулационния план на Стара Загора

 

            Проучваният терен попада в централната част на Археологическия резерват Августа Траяна – Верея – Стара Загора. Проучена е площ приблизително 155 м2.

Археологическите проучвания се проведоха през август-октомври 2007 г. съгласно Разрешение за теренно проучване 1057/23. 07. 2007 г. под ръководството на Мария Камишева – научен ръководител и Донка Колева – заместник ръководител на обекта. Участвува Мариана Гинзарова, всички от РИМ Стара Загора.

            Бе установено трасето на една от улиците на античния град – декуман с посока изток-запад (кота 218.13 в западната част и 217.81 в източната). Тя е изградена от масивни каменни плочи, като в двата и края – северен и южен са разкрити канали за отпадъчни води, минаващи под уличното платно и следващи денивелацията на терена.   В северната старана на декумана канала е запазен във височина само в западната част на обекта (кота 217.15), а в източната се разкриха част от стените и пода му (кота 216.82). Останки от канал в южната част на декумана са запазени в източната част на обекта (кота 216.40), като непосредствено до профила се разкриха двете му стени (северната с по-голяма запазеност), изградени от ломени камъни, споени с кал. Трасето на този канал личи и на запад, като бяха разкрити само плочите от пода (кота 216.71). Улицата е силно разрушена от по-късни интервенции. Разкритата и дължината е 8.85 м. Ширината на уличното платно е 8.50 м. Запазен е само тротоара от южната страна на улицата, който е с ширина 0.65 м. Като сполии в по-късните зидове са използвани архитектурни детайли – капители и мраморен хаван.

            Останките от сгради от първия строителен период (зидове от жълт травертин, споени с кал) се откриват силно разрушени. Те са преизползвани като материал в по-късни градежи и поради тази причина имат ниска степен на запазеност. След VI в. северно от уличното платно е изграден канал с посока северозапад-югоизток от тухли и тегули, който е разрушен от по-късни влизания.

            Поради своето местоположение теренът е използван интензивно през всички епохи. При проучването бяха намерени материали и от средновековната епоха, които не са в ясно изразени структури. През периода XVIII-XIX в. тук са изкопани 8 ями за отпадъчни материали. Накои от тях са с градени стени, използващи камъните от уличната настилка.

 

 

Мария Камишева

ул. "Димитър Наумов" №77
ул. "Димитър Наумов" №77
ул. "Димитър Наумов" №77

постоянна експонация

На 14 октомври /четвъртък/ 2021 г. от 17:30 ч. в...
По повод Световния ден на туризма на 27 септември...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!