2013 г. - Антична подова мозайка в термите на Августа Траяна

 

Антична подова мозайка в термите  на Августа Траяна

 

(УПИ І3392, кв. 1д, по плана на Стара Загора)

 

научни ръководители: ас. Мария Камишева и Димитър Янков

 

     Обектът попада непосредствено северно от аудиториума при форумния комплекс. Термите са частично проучени в периода 1968-1989 г. В източната част на вестибюла им е открита подова мозайка, изпълнена в техника opus tesselatum. Тя е демонтирана при първия етап на консервационно-реставрационната дейност на форума. Проучванията се проведоха във връзка с изпълнението на проект „Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция” по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. с научни ръководители Димитър Янков и ас. Мария Камишева.

     В архитектурно отношение вестибюлът е оформен с екседри и правоъгълни ниши по северната и южната стена. При проучванията се установи, че екседрите в полукръглата си част, са украсени със стенописи. Под мозаичният под бе открита сложна канализационна система, състояща се от един надлъжен и шест напречни канала.

     Мозайката обхваща изцяло пространството на вестибюла. Оформена е на няколко пояса. Централната част заема поле, в което са изобразени преплетени кръгове, оформящи четирилистни розети. От двете страни на централната част са оформени пояси с меандри, със срещуположно представени квадрат с вписан „Х” и свастика, изработени в черни и бели тесери.

     Пространството пред екседрите и нишите са оформени с разнообразни растителни и геометрични орнаменти. При тях се забелязва голямо разнообразие на цветове – бяло, черно, охра, червено, сиво, светлосиньо и др. в различни нюанси.

     В разкритите две екседри от север, мозаичното пространство е оформено с люспест орнамент, а в южните – ромбове и кантарос с излизащи от него ластари. В двете правоъгълни ниши, проучени по южната стена на вестибюла са изобразени бръшлянови листа (в източната) и соломонов възел, а в северната – ромб, завършващ с пелти.

     Периферията на мозайката около зидовете е оформена с мраморни бордюри. Възможно е вестибюлът да е бил украсен и със стенна мозайка, поради многото смалтови тесери, открити на обекта.

     След средата на IV век, а по-вероятно в началото на V век, в източната част на помещението е изграден петстъпален синтрон, проучен през 1974-1975 г. Той е издигнат върху мозайката без да я разрушава.

     По общи данни, свързани с изграждането на термите, както и мотивите върху мозайката, мозайката в термите на Августа Траяна може да се датира в края на ІІ – първите десетилетия на ІІІ век.

 

2013 г. - Антична подова мозайка в термите на Августа Траяна
2013 г. - Антична подова мозайка в термите на Августа Траяна
2013 г. - Антична подова мозайка в термите на Августа Траяна

постоянна експонация

На днешния ден е роден бележитият старозагорец...
Показани са банкноти, характерни за съответните...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!