2018 г. - Археологическо наблюдение на изкопни работи на обект " Ремонт на ВЛ 110 кV "Химик " в участъка подстанция Марица изток до подстанция АТЗ в землищата на селата Хрищени, Горно Ботево, Колена и Дълбоки, община Стара Загора.

       През месец април 2018 г. бе проведено археологическо наблюдение на изкопни работи във връзка с основен ремонт на съществуваща ВЛ 110 кV в участъка от подстанция Марица Изток до подстанция АТЗ Стара Загора. Археологическите дейности се извършиха от научни ръководители ас. Петър Калчев и ас. Мария Камишева – РИМ Стара Загора

        В компютърната автоматизирана система "Археологическа карта на България"   (АИС "АКБ") има данни за група надгробни могили в землището на с. Горно Ботево в м. "Дарбоаз" на 1,3 км. северозападно от селото и в м. "Зейряга" на 1,5 км. северозападно от селото, които не попадат по трасето на изкопите за ремонт на ВЛ 110 кV.

        Археологическото наблюдение се проведе в периода от 11.04 до 17.04.2018 г. Екипът изследва местата  на изкопите за ремонт на електропровода по координати подадени от  възложителя. Трасето на електропровода преминава през землищата на селата Хрищени, Горно Ботево,  Колена  и Дълбоки, община Стара Загора.

      Теренът представлява обработваеми площи с трайни насаждения - лозя, ниви засети с пшеница и ечемик, и гориста местност. Наблюдението започна от подстанция АТЗ в землището на с. Хрищени. Трасето на стълбовете минава през лозови насаждения, които са изоставени, а на места през нива засята с пшеница. В землищата на с. Колена, с. Дълбоки и с. Горно Ботево в наблюдаваната територия археологически структури не са открити.

       Единствено на 150 м. западно от един от стълбовете, разположени в землището на с. Горно Ботево има регистрирана в АИС“АКБ“ малка надгробна могилка.

      При извършеното археологическо наблюдение в землищата на горепосочените села нови археологически структури не се регистрираха.

2018 г. - Археологическо наблюдение на изкопни работи на обект " Ремонт на ВЛ 110 кV "Химик " в участъка подстанция Марица изток до подстанция АТЗ в землищата на селата Хрищени, Горно Ботево, Колена и Дълбоки, община Стара Загора.
2018 г. - Археологическо наблюдение на изкопни работи на обект " Ремонт на ВЛ 110 кV "Химик " в участъка подстанция Марица изток до подстанция АТЗ в землищата на селата Хрищени, Горно Ботево, Колена и Дълбоки, община Стара Загора.
2018 г. - Археологическо наблюдение на изкопни работи на обект " Ремонт на ВЛ 110 кV "Химик " в участъка подстанция Марица изток до подстанция АТЗ в землищата на селата Хрищени, Горно Ботево, Колена и Дълбоки, община Стара Загора.

постоянна експонация

Заповядайте в парк "Пети октомври",...
Изложбата представя част от най-представителните...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!