2018 г. - Спасително археологическо проучване на обект: УПИ II - 9120, кв. 216, ПИ с идентификатор 35167.504.9120 по КККР на гр. Казанлък, ул. Пейо Яворов № 1- 3

При строителни дейности в УПИ II – 9120 - гр. Казанлък бе регистрирано съоръжение, за чието проучване се проведоха спасителни разкопки с научен ръководител ас. Петър Калчев – РИМ Стара Загора и Д. Андреева – ИМ „Искра“ Казанлък. Проучването се осъществи през м. Октомври 2018 г.

Съоръжението е с каменно-тухлена конструкция с правоъгълен план и полуцилиндричен свод, ориентирано изток-запад. Разрушена е югозападната му част.

Основите на стените са изградени от големи речни и ломени камъни, споени с хоросан. Съоръжението е покрито с полуцилиндричен тухлен свод.  Обмазано е с хидрофобен, розов на цвят хоросан.

Подовото му ниво е от тухли споени с хоросан, върху хоросанова подложка. Покрито е с плътен слой хоросанова обмазка, която е частично запазена. Частично разрушен е и самият под.

Сводът на съоръжението е изграден от радиално разположени тухли, споени с бял на цвят хоросан. Отвън той също е покрит с тухли, споени с хоросан. Върху тухленото покритие има частично запазени следи от допълнително измазване с хоросан. В източния край на свода на съоръжението има два отвора, в които са разположени керамични тръби. Тръбите пресичат свода на съоръжението и продължават в източна посока, издигайки се над него. Ориентирани са И-З и са защитени с каменен кожух, изграден от големи речни и ломени камъни над и около тях.

В източна посока над тях се откри основа на Г-образен зид. Изграден е от речни камъни, споени с кал. Регистрира се и яма със съд за гасене на вар.

 Откритото каменно-тухлено съоръжение вероятно е служило за съхраняване на вода т.е изпълнявало е функции на резервоар. Изградено е през  XVII или XVIII век.

 

2018 г. - Спасително археологическо проучване на обект: УПИ II - 9120, кв. 216, ПИ с идентификатор 35167.504.9120 по КККР на гр. Казанлък, ул. Пейо Яворов № 1- 3
2018 г. - Спасително археологическо проучване на обект: УПИ II - 9120, кв. 216, ПИ с идентификатор 35167.504.9120 по КККР на гр. Казанлък, ул. Пейо Яворов № 1- 3
2018 г. - Спасително археологическо проучване на обект: УПИ II - 9120, кв. 216, ПИ с идентификатор 35167.504.9120 по КККР на гр. Казанлък, ул. Пейо Яворов № 1- 3

постоянна експонация

На 23 февруари /петък/ от 11:00 ч. в музей „...
В изложбата са включени 142 автентични образци на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!