2021 г. - Археологическо проучване на Многослоен обект и некропол в зона Б на АР”Августа Траяна-Верея-Стара Загора”

Археологическо проучване на Многослоен обект и некропол в зона Б на АР”Августа Траяна-Верея-Стара Загора”

 

Петър Калчев, Пламена Бакалова

 

Във връзка с реализацията на инвестиционно намерение – изграждане на жилищна сграда с гаражи на обект УПИ XXVI-3467, кв. 72, ул. „Св. Отец Паисий” № 102, разположен в западната част на зона Б на АР „Августа Траяна – Верея-Стара Загора” се проведе археологическо проучване.  

В границите на парцела бяха регистрирани 4  негативни структури  -  2 ями и 2 кладенеца от периода – края на XIX-XX в. Те се откриват в източната и западната част на терена. Стените на структурите са с градеж от различни по размери, обработени и необработени ломени камъни на суха зидария.

От края на XVII-XIX в. се проучиха 23 негативни структури – ями. Имат различна форма: цилиндър, полусфера или паралелепипед. Дълбочината им варира  от 0,20 до 3,16 м, а диаметъра от 0,60 м до 3,12 м. Пълнежът не се отличава от този наблюдаван при другите ями от този период – тъмно кафява, рохка по структура пръст, примесена с въглени и пепел. Локализират се като по тъмни на фона на околния терен петна. При някои от тях поради вкопаването им в културните пластове, границите им са трудно доловими. Дъната при повечето са с неравна повърхност.

При проучването (к. 222,03) се разкри продължение на трасето на канал, с ориентация С-Ю, който бе регистриран в съседния от юг парцел през 2020 г. Покритието му е изградено от средни и дребни ломени камъни и единични фрагменти строителна керамика - тегули и тухли, споени с кал. Има следните размери: дължина 1,50 м, ширина 0,70 м. Според стратиграфските наблюдения  се датира в  IV в.

В изследваната площ се регистрираха 14 гроба, от които се проучиха 13.  Гробни съоръжения се установиха при почти всички гробове. Те представляват обикновена, плитко вкопана в древния терен яма. Има правоъгълна форма със заоблени ъгли. Размерите гробните ями варират от дължина 0,90 до 1,75 м, ширина 0,30 до 0,50 м и дълбочина до 0,15 м. Ориентацията на погребаните индивиди е християнска З-И, с изключение на гроб № 12 – СИ-ЮЗ, с глава на СЗ. Единствено при този гроб се откри покритие на гробната яма от тегули. В почти всички гробове погребаните индивиди са полагани по гръб с глава на запад. Черепът е поставян  в различни позиции -  на тил, обърнати на ляво или надясно. Ръцете са скръстени върху таза или изпънати покрай тялото. Голяма част от гробните съоръжения са нарушени от по-късни вкопавания и интервенции, което се дължи на интензивното използване на терена през периодите след Късната античност . В два от гробовете  се откриха силно изтляли монети: една на император Аркадий (395-408) и една от V в?.  

Резултатите от проведените археологически проучвания през 2020-2021 г. потвърждават наблюдението, че некрополът се развива в източна, западна и северна посоки.

Проучените в двата парцела общо 17 гроба попадат в периферията на югозападния некропол на Августа Траяна. Откритите материали в тях позволяват датирането на гробовете в IV - VI в.

 

2021 г. - Археологическо проучване на Многослоен обект и некропол в зона Б на АР”Августа Траяна-Верея-Стара Загора”
2021 г. - Археологическо проучване на Многослоен обект и некропол в зона Б на АР”Августа Траяна-Верея-Стара Загора”
2021 г. - Археологическо проучване на Многослоен обект и некропол в зона Б на АР”Августа Траяна-Верея-Стара Загора”

постоянна експонация

Децата се запознаха с живота на праисторическите...
Изложбата ни пренася във вълшебния свят на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!