КОНКУРС


обратно

 

 

Регионален исторически музей - Стара Загора обявява конкурс за асистент по 2422-7081 антична археология със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (15 февруари - 15 април). Справки и документи – 6000 Стара Загора, бул. Руски 42, тел. 042/919-206.
 

Конкурсът се провежда в съответствие с чл. 17 от ЗРАСРБ и чл. 44 от ППЗРАСРБ.

Кандидатите за асистент трябва да отговарят на следните условия:

1. да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър по археология”;
2. да са физически и психически здрави;
3. да не са осъждани.

 

Документи и срокове за кандидатстване

 

Кандидатите подават в Регионален исторически музей – Стара Загора следните документи:


1. Заявление до Директора, в което са описани всички приложени документи;
2. Автобиография с посочени адрес и телефон за контакт; 
3. Диплом (с приложението) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър по археология” – оригинал и копие (оригиналът на дипломата се представя за сверка);
4. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на подаване на документите;
5. Свидетелство за съдимост;
6. Списък на публикациите, ако има такива;
7. Документ за владеене на чужд език;
8. В случай, че е докторант – служебна бележка, удостоверяваща зачисляване във висше училище или научна организация.


Срок за подаване на документите: 15 април 2011 г.

Директорът на РИМ-Ст.Загора назначава комисия, която да разглежда документите и определи допуснатите до конкурсен изпит кандидати. Комисията изготвя протокол със списък на допуснатите кандидати, отговарящи на условията и ги уведомява в едноседмичен срок.

Конкурсът ще се проведе чрез писмен и устен изпит по Антична археология.

Кандидатите за асистент получават конспект за изпита по Антична археология. Отговарящите на условията кандидати ще бъдат уведомени за деня и мястото на провеждане на конкурсния изпит по археология в срок не по-късно от месец преди насрочената дата за провеждането му.

 

Протичане на изпита по археология

Изпитът се състои от две части – писмен и устен, с отделни оценки. До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко много добър 4,50 на писмения изпит. Успешно положили изпита са кандидатите, които са получили средна оценка от писмения и устния изпит най-малко много добър 4,50.

Кандидатите ще бъдат уведомени писмено за резултатите от крайното класиране в срок до 10 дни след провеждането на конкурсния изпит.

 

Справки и документи:

Регионален исторически музей – Стара Загора

6000 Стара Загора, бул. Руски 42, тел. 042/919 206.

 

Регионален исторически музей - Стара Загора
6000 Стара Загора
бул."Руски" № 42
 

e-mail: rim@museum.starazagora.net

 

 

обратно