АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ


обратно

 

 

Регионален исторически музей – Стара Загора обявява конкурс за длъжността уредник в отдел „Най-нова история”, код по НКПД 26216004, КИД 9102.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

1. Да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър по история”;

2. Да са физически и психически здрави;

3. Да не са осъждани.

4. Други изисквания:

-  трудов стаж  – 1 година

- способност да работи в екип

- аналитичност, комуникативност, информираност

- компютърна грамотност

- владеенето на чужд език е предимство;

Документи и срокове за кандидатстване

 

Кандидатите подават в деловодството на Регионален исторически музей – Стара Загора, бул.”Руски” №42, следните документи:

1. Заявление до Директора, в което са описани всички приложени документи;
2. Автобиография с посочени адрес и телефон за контакт; 

3. Диплом (с приложението)  за придобита образователно-квалификационна степен  „магистър по история” – оригинал и копие (оригиналът на дипломата се представя за сверка);
4. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на подаване на документите;

5. Свидетелство за съдимост;

6. Документи за владеене на чужд език и компютърна грамотност;

При подаване на документите на кандидатите се предоставя характеристиката на конкурсната длъжност, за да се запознаят с нея.

Срок за подаване на документите: 1 месец от датата на публикуването на обявата.

 

Директорът на РИМ - Стара Загора назначава комисия, която да разгледа документите и определи допуснатите до конкурсен изпит кандидати. Комисията изготвя протокол със списък на допуснатите кандидати, отговарящи на условията и ги уведомява в тридневен срок. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа.

Одобрените кандидати получават конспект за изпита и  информация за деня и мястото на провеждане на конкурсния изпит в срок не по-късно от месец преди насрочената дата за провеждането му.

Конкурсът се провежда чрез писмен и устен изпит по най- нова българска история.

Протичане на изпита

Изпитът се състои от две части – писмен и устен, с отделни оценки. До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко много добър 4,50 на писмения изпит. Успешно положили изпита са кандидатите, които са получили средна оценка от писмения и устния изпит най-малко много добър 4,50.

Конкурсната комисия провежда конкурса по обявения начин. Тя оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността, и класира само успешно издържалите конкурса. За проведения конкурс се съставя протокол.

Резултатът от конкурса се съобщава на участвувалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.

Справки и документи:

Регионален исторически музей – Стара Загора

6000 Стара Загора, бул. Руски 42, тел. 042/919 206.

 

 

Регионален исторически музей - Стара Загора
6000 Стара Загора
бул."Руски" № 42

 

e-mail: rim@museum.starazagora.net

 

обратно