Старозагорски лъвове

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ


обратно

 

На 3 и 4 октомври 2007 г. в сградата на Регионален исторически музей - Стара Загора се проведе национална научна конференция с муждународно участие “Музей, културно-историческо наследство, културен туризъм”. В научната конференция взеха участие над 80 историци, научни работници, изследователи, музейни специалисти и преподаватели във висши учебни заведения от България и Република Македония, Франция и Чешката република. Ръководители на отделните секционни заседания бяха проф. д-р Иван Маразов, ст.н.с. д-р Михаил Грънчаров, ст.н.с. д-р Христо Буюклиев, доц. д-р Иван Джамбов, доц. д-р София Василева, Димитър Янков и д-р Косьо Зарев. Бяха изнесени над 70 доклада и научни съобщения. Сред тях особено интересни бяха докладите "Традиции в българските музеи за съхраняване на националната идентичност" от доц. д-р Симеон Недков - СУ "Св. Климент Охридски"; "Модел за маркетингова стратегия на музея" от доц. д-р Евгений Сачев - СВУБИТ София; "Старият нов Закон за паметниците на културата"от доц. д-р Вера Бонева - ШУ "Св. Константин Преславски"; "Контакти между Тракия и Анатолия в нач. на ІІ хил. пр.Хр. (по данни от керамични материали)" - доц. д-р Красимир Лещаков - СУ "Св. Климент Охридски"; "Видове селища от праисторическата епоха в днешните български земи" от проф. Ана Радунчева и др.

 

Програма (pdf) (doc)

Напомняме на всички участници в конференцията, че крайният срок за предаване на докладите (като разпечатка и върху електронен носител) е 1 ноември 2007 г. Разпечатката на пълния текст да бъде до 12 стандартни страници (30 реда на страница, 60 знака на ред или общо 21 600 знака). Файлът върху лектронния носител да бъде във формат .rtf (rich text format), шрифт Times New Roman Cyr - 12, ляво подравнен. Специалните знаци да бъдат нанесени върху разпечатката и да са маркирани в цвят. Придружаващите илюстрации да бъдат качествени, придружени с анотации и номерирани на гърба с арабски цифри (до 3 стр. А4). Научният апарат да е по т.нар. Оксфордска система (за археологическите материали) или в края на текста (за историческите материали). Всеки доклад трябва да бъде придружен от резюме на английски език (до 600 знака).

Материалите изпращайте на адрес:

Регионален исторически музей - Стара Загора
6000 Стара Загора
бул."Руски" № 42

 

 


Регионален исторически музей - Стара Загора
6000 Стара Загора
бул."Руски" № 42

e-mail: rim@museum.starazagora.net

обратно