История на музея

  

      В своята над 100 годишна история Старозагорският исторически музей се утвърждава като авторитетна културна и научна институция не само в града ни, но и в страната и чужбина. Началото на организираното музейно движение в Стара Загора е положено на 28 май/10 юни 1907 г. Група родолюбиви старозагорски културни дейци и общественици основават Археологическото дружество „Августа Траяна”. Само 5 години по-късно, в рекордно къси срокове, е построена специална сграда за музея и градската библиотека. В близките няколко години музейното дело в Стара Загора е положено на научнообосновани основи. Извършват се археологически разкопки на гробници, мозайки, крепостни стени. Започва активна дейност по съхраняване и популяризиране на културните ценности, разкриващи многоликото минало на града и региона. Основатели, и главна движеща сила в развитието на музея, са уредниците Атанас Кожухаров и Христо Райков. Благодарение на усилията им се обработват правилно, и своевременно запазват и консервират откритите артефакти, обогатяват се наличните музейни фондове, разработват се първите научни публикации. Музеят привлича широка гама посетители от различни икономически и социални слоеве, съдействайки за утвърждаването на Стара Загора като важен културен център в Южна България, какъвто без съмнение остава и до днес. Музеят е притегателен обект за височайши посетители, като царица Елеонора, която го посещава през 1916 г. Интересът към музея се потвърждава от посещенията на министри, народни представители, видни учени от европейски страни.

      След 9 септември 1944 г. и настъпилите дълбоки трансформации във всички сфери на живота и публичните дейности в страната се променя музейното законодателство. Старозагорският музей е одържавен и преобразуван в общински през 1949 г., а през 1953 г. в Окръжен исторически музей, като преминава на пряко административно-организационно подчинение на Градския народен съвет. Създават се отделите Археология, Етнография, Възраждане (дн. История на България ХV – ХІХ в.), Капитализъм и работническо революционно движение (дн. Нова история) и социалистическо строителство (дн. Най-нова история). По-късно, археологията се подразделя на няколко отдела: Праистория, Антична археология, Средновековна археология и Нумизматика. През 1959 г. музеят се пребазира в нова сграда на бул. „Руски” № 42, където остава до 1986 г. Там се разгръща постоянната експозиция и се устройват временни изложби. Осъществяват се планови и спасителни археологически разкопки на обекти, които добиват световна известност – Азмашката селищна могила, тракийската вила при яз. Чаталка, халколитните медни рудници в м. Мечи кладенец и много други. В резултат на тези проучвания Старозагорският музей притежава най-голямата праисторическа колекция в Европа, много богата колекция от антично стъкло и античен бронз, ценна нумизматична сбирка, голямо количество тракийски колесници и др. Започнати са и интензивни проучвания в античния град Августа Траяна, от който са разкрити значителни части от крепостните стени, уличната мрежа, обществени и частни постройки, множество мозайки, некрополи и др. В резултат на тези проучвания, с Постановление на Министерския съвет №94 от 27 септември 1977 г. (ДВ, бр.82/1977 г.) и последвалата Наредба №14 (ДВ, бр.43/1978 г.) територията на античния и средновековния град Августа Траяна–Верея е обявена за археологически резерват.

     От 1986 г. до 2007 г. музеят пребивава в западното крило на Строителния техникум (дн. ПГСАГ „Лубор Байер”). През 1995 г. започва строителство на новата музейна сграда, проектирана от архитектите Петко Киряков, Георги Чернев и Николай Вътев. Сградата е построена в периода 1995 – 2007 г. В архитектурно и функционално отношение тя е уникална, като придава колорит и блясък с модернистичен привкус, на центъра на Стара Загора. Съгласно постановление № 153/28 юли 2000 г. на Министерския съвет Окръжен исторически музей - Стара Загора е преобразуван в Регионален исторически музей – Стара Загора. През август – септември 2007 г. е извършено преместване на музея в новопостроената специална музейна сграда на бул. „Руски” № 42. Постоянната експозиция е открита на 3 март 2009 г., в която посетителите се запознават с най-атрактивните културни ценности, съхранени от историческото развитие на Стара Загора от ранния Неолит (VІІ – VІ хилядолетие пр. Хр.) до възкресението през 1879 г., на разрушения, в пламъците на Руско-турската война, град.

     Важно значение в музейната история заемат научно-изследователската и издателската дейност. Публикувани са стотици научни и научно-популярни статии в пресата, музейните издания, регионални, национални и международни сборници. Издавани са и юбилейни вестници, посветени на бележити годишнини от историята на Стара Загора и региона. От 1975 г. започва издаването на поредицата Известия на музеите от Югоизточна България, а от 2002 г. на Известия на Старозагорския исторически музей. Музеят е инициатор за създаването на рубриката „Нашето минало” с отпечатани материали на различни краеведчески теми. В своята история музейната институция е реализирала близо 150 разнообразни печатни издания, включително справочници, каталози, дипляни и др. материали с рекламно-популяризаторски характер. Регионалният исторически музей – Стара Загора работи от дълго време по програмата „Музеят и училището” съвместно с образователните институции в града. Музеят е уредил няколкостотин временни и гостуващи изложби в града и страната през богатата си история на историческа, архелогическа, изкуствоведска и музеоложка тематика. Най-атрактивните старозагорски движими културни ценности са гостували и в чужбина – САЩ, СССР, Япония, Германия, Канада, Италия, Австрия, Чехия и др.

     В миналото и днес музеят поддържа системни международни контакти с няколко десетки музеи, библиотеки, университети във Франция, Русия, Германия, Великобритания, Румъния, Австрия, Македония, Гърция, Унгария и др. Двама от директорите на музея Димитър Николов и Христо Буюклиев са членували в международната организация на музеите ИКОМ, която се намира под егидата на ЮНЕСКО. През 1984 г. музеят и домакин на авторитетния научен форум VІІІ международен симпозиум по античен бронз с участието на специалисти от 30 страни. Старозагорският музей участва в издаването във Виена на корпуси на антични мозайки и стенописи от България. Музеят е организатор или съорганизатор на международни, национални или регионални научни конференции, симпозиуми, колоквиуми и кръгли маси. Последната международна научна конференция е проведена през октомври 2012 г. на тема: „100 години от Балканските войни (ретроспекции и проекции)”, посветена на 100-годишния юбилей от обявяването на Балканската война в Стара Загора. Музеят участва в подготовката и разработването на документалния филм на Би Би Си „Раждането на Европа”, посветен на уникалното културно-историческо наследство на Старозагорския регион от Праисторията. В него по-атрактивен начин се демонстрира технологията за проиводство на мед през V-то – ІV-то хилядолетие Пр. Хр., показани са запазените in situ Неолитни жилища от VІ-то хилядолетие Пр. Хр. и праисторическата селищна могила при Окръжна болница.

    Регионален исторически музей – Стара Загора притежава около 100 000 фондови единици движими културни ценности от Праисторията до съвременността. Уникални и със световно значение са следните експонати: костен идол и мраморна антропоморфна фигурка от V хил. пр. Хр.; шлем-маска, сарматски меч, златна огърлица, лантерни, златна фиала, стъклена фиала с танцуваща жена, мраморна статуарна група на Орфей, оброчна плочка на Тракийския конник от ІІ в., стъклен съд модиолус, монетите на Августа Траяна, каменна плоча на лъвица с лъвче – герб на Стара Загора, препис на Паисиевата „История славянобългарская” от 1837 г., печатът на Археологическото дружество „Августа Траяна” и др.

     На територията на гр. Стара Загора функционират няколко музейни обекти, които се подчиняват административно-организационно на  Регионален исторически музей – Стара Загора. Това са: Музей „Неолитни жилища”, Архитектурен комплекс „Музей на религиите”, Античен форумен комплекс на Августа Траяна – Берое, Къща-музей „Градски бит ХІХ в.“, Музеен обект „Занаятите в Стара Загора в края на ХІХ  - началото на ХХ в.“, Музеен обект „Хилендарски метох“, Музеен обект „Късноантична мозайка от частен римски дом, ІV в.“ и др.

    Разнообразните традиции в музейното дело, професионалният опит на кадровия състав на Регионален исторически музей – Стара Загора, богатството на музейните фондове, както и съществуващите в града музейни обекти и недвижими културни ценности, му отреждат челно място и голямо значение в утвърждаването на Стара Загора за крупен привлекателен туристически център – атрактивен обект за български и чуждестранни посетители.

 

                                                                                                           д-р Ангел Динев

постоянна експонация

Децата се запознаха с живота на праисторическите...
Изложбата ни пренася във вълшебния свят на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!