Годишно отчетно събрание за дейността на РИМ-Стара Загора през 2021 г.

На 18.02.2022 г. (петък) в конферентната зала на РИМ-Стара Загора се проведе годишно отчетно събрание на музея за 2021 г.

Отчете се дейността на музейния екип за изминалата година и се прие План за 2022 г.

Гост на събранието бе г-жа Милена Желева, зам.-кмет по Култура, туризъм и младежки дейности на Община Стара Загора.

В условията на пандемия, РИМ-Стара Загора отбеляза една успешна година по отношение на своите дейности.

Отчита се ръст в броя на посетителите с 80% в сравнение с 2020 г. Общо 18 061 души са посетили музейните обекти през 2021 г. (малко над 10 000 през 2020 г.). Все още обаче не може да се достигне посещаемостта от годините преди пандемията.

Проведени са археологически наблюдения и проучвания на 9 обекта в Археологическия резерват „Августа Траяна-Верея-Стара Загора“. Откритието на 2021 г. е разкриването на източната порта на античния град Августа Траяна с част от двете крепостни стени при разкопките в обект на улица „Г.С. Раковски“ 49-53. В местността Мечи кладенец археолози от НАИМ-БАН извършиха археологически проучвания на Халколитните медни рудници съвместно с РИМ-Стара Загора.

Музейните специалисти продължиха събирателската дейност и обработка на фондовете. Основният фонд отчита ръст с 733 фондови единици, полевите фондове нарастват с 222 фондови единици, а научно-спомагателният – с 203.

В реставрационните ателиета на музея са почистени, реставрирани и консервирани  736 ДКЦ от метал, дърво, керамика, мрамор и монети.

През 2021 г. музейните специалисти са работили по 47 научни теми. Публикувани са 14 научни разработки. Представители на музея са участвали в 10 конференции и  кръгли маси с общо 22 доклада, съобщения, презентации. От форумите 3 са международни в чужбина.

РИМ-Стара Загора развива и издателската си дейност. През 2021 г. излиза от печат том VII на „Известия на Старозагорския исторически музей“ с материали от Националната етнографска конференция „Жената – пространства и граници в живота й“. Издадена бе и книгата „Спомени“ на Минко и Стефан Миневи. По проект, финансиран от Министерство на културата, бе изготвено рекламното издание „Водач в експозицията на РИМ-Стара Загора“.

През изминалата година посетителите на музеите в Стара Загора имаха възможност да разгледат 10 временни изложби, от които 5 са изготвени от специалисти от Старозагорския музей и 5 са гостуващи.

РИМ-Стар Загора взе участие в международна изложба в гр. Лион, Франция "Наследството на земята от неолита до днес". Там бе представена Антропоморфна мраморна фигурка (VII - VI хил. пр. Хр.), открита в Азмашката селищна могила, Стара Загора. 

По-успешна беше годината и за образователните инициативи на музея. По програмите „Традицията е жива“ и „Музеят и училището“ бяха организирани 95 творчески работилнички, демонстрации и образователни игри, в които взеха участие 1734 подрастващи.

През годината РИМ-Стара Загора бе организатор и взе участие в разнообразни културни събития. Най – успешни от тях бяха програмата за отбелязване на Националния празник на Република България на 3 март, която привлече 1853 души и провеждането на Европейската нощ на музеите на 3 юли, която бе посетена от 1032 души.

Във връзка с поддържане на материалната база и на музейните обекти, бе направен авариен ремонт на покривната конструкция на къща музей „Градски бит XIX в.”, финансирани от Община Стара Загора на стойност  48 453 лв.

РИМ-Стара Загора финансира със собствени средства редица други ремонтни дейности в музея и музейните обекти на обща стойност 13 741 лв.

През 2022 г. специалистите от РИМ-Стара Загора продължават да изпълняват основните си дейности по издирване, опазване, съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство на Старозагорския регион.

 

 

 

 

 

постоянна експонация

Началото е поставено през 1977 г. от ICOM (...
Изложбата „Спомени за бащината къща“ представя...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!