ЗАПОВЕД, във връзка с методически указания и препоръки на Министъра на културата

ЗАПОВЕД

 

Във връзка с методически указания и препоръки на Министъра на културата и на основание чл. 31, т.1 от Закона за културното наследство

 

Н А Р Е Ж Д А М  :

 

 1. При провеждане на масови мероприятия, семинари, изложби, конференции, симпозиуми на открито и закрито общата заетост на местата да бъде 50% от общия капацитет на залите и при спазване на всички противоепидемични мерки.
 2. Посещенията в музея и музейните обекти на открито и закрито да се извършват при спазване на физическа дистанция минимум 1,5 м.
 3. Да се постави инструктаж във всички санитарни възли на музея и музейните обекти за персонала и посетителите за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в съответните заповеди на Министъра на здравеопазването.
 4. Да се осигури дезинфектант за посетителите на експозициите в музея и музейните обекти, както и при сувенирните щандове, тоалетните и главните входове.
 5. Посетителите да влизат в РИМ-Стара Загора и музейните обекти при спазване на физическа дистанция – минимум 1,5 м. един от друг, при спазване на пропусквателен режим и след дезинфекция на ръцете.
 6. Да бъде поставена маркировка пред касите, сувенирните щандове  и гардеробиерните, задаваща физическа дистанция от 1,5 м.
 7. При влизане в експозициите на закрито е задължително поставянето на защитна маска за лице или друго средство, покриващо устата и носа /кърпа, шал, защитен шлем и др./, а на откритите пространства е препоръчително.
 8. Временно се ограничава достъпа до музейните обекти, в случаите, когато не може да бъде осигурена 1,5 м. дистанция между посетителите /в т.ч. „Хилендарски метох“, къща-музей „Градски бит ХІХ век“ и „Късноантична мозайка от частен римски дом, IV век“/.
 9. Охраната на входа на експозицията на РИМ-Стара Загора и музейните обекти да създадат организация за контрол, с цел недопускане струпването на хора и спазване на дистанция.
 10.  Да се извършва редовно почистване и дезинфекция на подове, санитарни помещения и други контактни повърхности на всеки 2 часа.
 11. Да се поставят указателни табели за посетителите в музея, да не докосват витрините, предмети от сувенирния щанд и брошури.
 12. Да се осигури възможност за еднопосочно преминаване в експозиционните зали и останалите помещения.
 13. Работните срещи да се осъществяват при строго съблюдаване на физическа дистанция от 1,5 м.
 14. Екскурзоводските беседи при групови посещения се провеждат само при създаване на организация, физическа дистанция между лицата от минимум 1,5 м.
 15. Охраната на служебния вход на РИМ-Стара Загора не допуска външни лица в сградата без разрешение от Директора. В случаите, в които бъдат допуснати външни лица да се измерва телесната температура. Да не се допускат външни лица без защитни маски за лице или друго средство, покриващо устата и носа           /кърпа, шал, защитен шлем и др./.
 16. При влизане в административната част на сградата на музея да се извършва измерване на телесната температура на всеки служител и при отклонение от нормите, служителя да не се допуска в сградата на институцията.
 17. При организиране на масови научни мероприятия преди началото и след края им, както и по време на почивките и кафе паузите да се осигурява дезинфекция и проветряване на помещенията.
 18. При осигуряване на дейности в подкрепа на личностното развитие на деца и ученици, максималния брой на участниците да бъде до 15 човека при открити и закрити площи. Да се осигури физическа дистанция на лицата от минимум 1,5 м.
 19. Да се осигурява дезинфекция на помещенията преди и след всяка образователна програма.
 20. Да се осигурят индивидуални материали за работа на всеки участник в образователните програми.
 21. Да се използват дезинфектанти, които са готови за употреба, като стриктно се спазват указанията на производителя.

 

 

постоянна експонация

В него са включени 31 научни разработки,...
Горгоната Медуза, символ на монетите на Парион, е...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!