ОКРЪЖЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА СЪЩО ОТСЪДИ В ПОЛЗА НА РИМ – СТАРА ЗАГОРА

На 09.05.2019 г. бе получено Решение на Районен съд – Стара Загора по дело заведено против Регионален исторически музей – Стара Загора от г-н Ангел Динев, във връзка със Заповед на Кмета на Община Стара Загора 10 – 00 – 1430 от 22.08. 2018 г., с която трудовото правоотношение е прекратено на основание  чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ.

Г-н Динев в мотивите си до съда счита тази заповед за неправилна и незаконосъобразна.

Съдът РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователни предявените от Ангел Динев против Регионален исторически музей, гр. Стара Загора представляван от директора Петър Калчев, искове по чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и 3 КТ, третият във връзка с чл. 225, ал.1 КТ за признаване на уволнението му по чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата за незаконно и за неговата отмяна, за възстановяването му на работа и за заплащане на обезщетение в размер на 5500 (пет хиляди и петстотин) лева за периода от 23.08.2018 г. до 31.01.2019 г., през което време ищецът е останал без работа поради незаконосъобразното му уволнение.

 

ОСЪЖДА Ангел Динев, да заплати на Регионален исторически музей – гр. Стара Загора, направените по делото разноски в размер на 900 (деветстотин) лева адвокатско възнаграждение.

 

Днес на 22.11.2019 г. Старозагорски окръжен съд по гражданско дело № 1262 по описа за 2019 година

 

РЕШИ:

Липсата на ръководни качества у ищеца (б.а. Ангел Динев) представлява трайно състояние, характерно за целия период на управление на музея от страна на ищеца.

Оспорваната заповед за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ има необходимото съдържание. Ищецът не разполага с необходимите лични качества и умения да изпълнява ефективно възложената работа, поради което правилно и в съответствие с изискванията на закона работодателят е прекратил трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ. Предявеният иск за признаване на уволнението за незаконно следва да бъде отхвърлен като неоснователен, както и обусловените искове за възстановяване на предишната работа и за обезщетение поради незаконно уволнение.

Старозагорският окръжен съд ПОТВЪРЖДАВА Решение № 586 от 09.05.2019 г., постановено по гражданско дело № 4714/2018 г. по описа на Старозагорския районен съд.

постоянна експонация

Във връзка с обявеното от Народното събрание на...
На 12 декември /четвъртък/ 2019 г. от 11:00 ч. в...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!