Обект: Автомобилна рампа за осигуряване на достъп в междублоково пространство, УПИ I-69, кв. 20 по плана на гр. Стара Загора; части „Архитектура“, „Строителни конструкции“, „Пътна“ и „Геодезия“

Проучването на обект „Автомобилна рампа за осигуряване на достъп в междублоково пространство, УПИ I-69, кв. 20 по плана на гр. Стара Загора; части „Архитектура“, „Строителни конструкции“, „Пътна“ и „Геодезия“  се проведе с научен ръководител Атанас Атанасов от РИМ – Стара Загора.

По време на археологическите разкопки в средата на проучваното пространство се разкри съвременен колектор, в който са разположени стоманени тръби. Откриха се седем гробни съоръжения и една септична яма. Ямата е от османския период, като  в запълнителя и се откриха единични фрагменти строителна керамика. Условно проучваната площ бе разделена на два сектора, като в единия има пет гробни съоръжения, а във втория два. Първият гроб представлява обикновена гробна яма, без покритие. Индивидът е положен в изпънато положение с глава на запад, като горната част на скелета е разрушена. Второто гробно съоръжение е разположено върху покритието на третия гроб. И тук скелетът е в изпънато положение с глава на запад. С идентична ориентация са и индивидите в останалите пет гроба. За покритие на третия гроб са използвани тухли, а скелетът е разположен в плитка гробна яма. При четвъртият, петият и шестият гроб за покритие са използвани стреховидно подредени тегули. Най-представително е седмото гробно съоръжение. То представлява зидан с тухли гроб, който от вътрешната си страна е измазан с варова мазилка, но без  стенописване. Подът е изграден от поставени една до друга тухли в два реда. За покритие са използвани две големи каменни плочи. Част от гробното съоръжение попада под източния профил на изкопа, но се проучи изцяло. В него се откриха два скелета. На базата на малобройните предмети открити в гробните съоръжения един от гробовете са датира II-III в., а останалите в III-IV в. В дълбочина се достигна до стерилния терен, който представлява жълта пръст.

Обект: Автомобилна рампа за осигуряване на достъп в междублоково пространство, УПИ I-69, кв. 20 по плана на гр. Стара Загора; части „Архитектура“, „Строителни конструкции“, „Пътна“ и „Геодезия“
Обект: Автомобилна рампа за осигуряване на достъп в междублоково пространство, УПИ I-69, кв. 20 по плана на гр. Стара Загора; части „Архитектура“, „Строителни конструкции“, „Пътна“ и „Геодезия“
Обект: Автомобилна рампа за осигуряване на достъп в междублоково пространство, УПИ I-69, кв. 20 по плана на гр. Стара Загора; части „Архитектура“, „Строителни конструкции“, „Пътна“ и „Геодезия“

постоянна експонация

ГРИВНА (КУБЕЛИЯ) ОТ СТАРОЗАГОРСКО, XIX ВЕК
В изложбата са включени над 60 уникални купи и...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!