ул. "Железни врата" №31

УПИ ХV 3498, кв. 58 (ул. "Железни врата" №31)

по регулационния план на Стара Загора

 

        Разкопките на обекта се проведоха от 16 до 30 август 2008 г. и имаха спасителен характер. Беше проучена площ от парцел, отреден за направата на паркинг за две коли, т.е. около 20 кв.м. Теренът попада в североизточния сектор, в границите на зона "А" в археологическия резерват "Августа Траяна – Верея – Стара Загора" . В съседния парцел, южно от проучения, през 2003 г. беше проучена сложна система от водопроводна мрежа, при което не бяха изяснени някои въпроси, свързани с хронологията на водоснабдяването на античния и възрожденския град. През 2007 г. само на около 30 м. Югозападно бе проучен друг парцел отново със сложна водопроводна мрежа.

        В разкопаната площ беше проучено едно водно съоръжение – водоразпределителна шахта, която същевременно е изпълнявала ролята на утайник в тази част на града. Поради малката площ и липсата на движими находки и керамика разкритите останки от зидове, които са застъпени от дъното на шахтата може да се датират само по аналогия с подобни градежи от други обекти в резервата. Два от тези зидове са изградени от ломен камък с хоросанова спойка и могат да се отнесат към периода ІІІ-ІV в. През VІ в. вероятно е изградена сграда с верижен план, от която се откриват останки от няколко зида от плочести камъни на калова спойка. Всички описани зидове са застъпени от дъното на водоразпределителната шахта. Тя е изградена от ломени камъни на хоросанова спойка и има размери: дълж. 1,60 м. Шахтата в горната си част е леко засводена и покрита с плоски каменни плоче. Ширината и горе е 1,00 м., а долу достига 1,50 м. Шахтата е захранвана от канал от северната част с размери 0,7х0,7 м. Самият канал също е изграден от ломени камъни с ъс спойка от бял хоросан и измазан, както и шахтата с хидрофобна мазилка с дебелина до 0,03 м. Прави впечатление дебелия слой отлаги – до 0,20 м по стените на захранващия водопровод и стените на шахтата, което предполага и продължителното му използване. На нивото на покритието на шахтата бяха открити останки от градеж в югоизточния ъгъл на разкопания сектор, който вероятно е синхронен на изграждането и ползването на съоръжението. Новооткритото съоръжение с голяма доза сигурност може да се датира в края на последното десетилетие на ХVІІІ в., когато местният управител на града е предприел мерки да възстанови и обнови старите римски водопроводи на града. Този акт е известен от писмените извори, но същевременно е регистриран и на други места в града където са провеждани археологически проучвания. Водното съоръжение, открито в този сектор в границите на крепостните стени на града поставя редица въпроси свързани с водоснабдяването му не само през периода на турското владичество, но и за първоначалната система на водоснабдяване на античния град. Окончателно трябва да се приеме становището изказано от Д.Николов за най-малко два източника, които са снабдявали града с вода. Познаването на античните водоизточници и репарацията им в края на ХVІІІ в. поставя на дневен ред и твърде интересния проблем, свързан с водоснабдяването на средновековния Берое, т.е. доколко неговите жители са ползвали старите антични водопроводи – проблем, който тепърва ще трябва да бъде разрешаван.

 

 

Д. Янков, Г. Илиев

 

ул. "Железни врата" №31
ул. "Железни врата" №31
ул. "Железни врата" №31

постоянна експонация

Децата се запознаха с живота на праисторическите...
Изложбата ни пренася във вълшебния свят на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!