ул. "Железни врата" №9

УПИ XIХ – 3526, кв. 66, ул. "Железни врата" №9

по регулационния план на Стара Загора

 

            Проучваният терен се намира в западната част на Археологическия резерват "Августа Траяна – Верея – Стара Загора". Той е с приблизителна площ от около 200 м2. Проучванията се проведоха съгласно Разрешение за теренно археологическо проучване №646 / 16.05.2008 г. В проучването взеха участие Мариана Гинзарова – фондопазител в РИМ-Стара Загора, Донка Колева – уредник в отдел "Праистория" към РИМ-Стара Загора и Атанас Атанасов –докторант към ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". Проучено е част от трасето на декуман (улица с посока изток-запад), част от прилежащите и зидове и съпътстващите я водопроводни съоръжения.

 

Могат да се установят три строителни периода:

 

I ПЕРИОД – III – IV в.

 

            Към този период се отнася първоначалното изграждане на трасето на уличното платно и фланкиращите го зидове от север и юг. Дължината на разкритата улица е 18 м, а ширината и (заедно с тротоарите) – 6.75 м. Изградена е от големи каменни плочи, следващи денивелацията на терена: Изток (кота 233.84) – Запад (кота 234.62). На 6.5 м в западна посока плочите липсват, а продължението на улицата на запад е пропаднало в южна посока. Вероятно в началото на IV век това пропадане е наложило известни преправки по уличното платно.

            Около уличното платно от юг е изграден водопровод от глинени тръби, който вероятно в края на ІІІ век е претърпял преправка – била е изградена разпределителна шахта в която се влива един водопровод. Той повтаря по посока трасето на първия, а шахтата го разрушава. От шахтата излизат два водопровода, служещи за разпределение на водата в инсулата от юг. Шахтата е изградена от тухли, споени с хоросан. Дъното и е било покрито с тухли. Тя има правоъгълна форма и вътрешни размери: Север - Юг – 0.55 м и Изток-Запад – 0.40 м. По стените и има отложен бигорен налеп, който в долната част е до 0.01 м.

            Зидът от север е изграден от средноголеми ломени камъни, споени с хоросан. В западната част на проучения терен бе разкрит и перпендикулярен на него зид, продължаващ в северна посока, имащ същата структура. Южно от зида, под тротоара на улицата е устроен и канал за отпадни води. Той е с ширина от 0.50 м до 0.75 м и с дълбочина до 1.10 м (кота 232.67 в източната част). Той е вкопан в скалистия терен и е запълнен с голямо количество стъклени съдове и керамични фрагменти.

 

II ПЕРИОД – IV – VI в.

 

            През втория период, пропадналото улично платно е наложило заравняване на терена с трамбована пръст, примесена с дребни камъни и фрагменти строителна керамика. В трамбовката и под нея бяха открити много монети от периода края на IV – средата на V век. В най-източната част на обекта през този период са изградени няколко водопроводни съоръжения – два канала и два водопровода, които са с посока север юг и са ситуирани директно върху плочите от уличното платно. Това навежда на мисълта, че в този период тази част от улицата е съществувала в друг вид – вероятно тя не е била покрита с плочи, а ходовото ниво е било върху трамбованата пръст.

По това време е била елиминирана и шахтата, изградена през първия период. По трасето на разкритите водопроводи са изградени други два, единият от които разрушава южната стена на шахтата. При най-южният на места личи преправка с тръби, които се различават от тези, с които първоначално е бил изграден.

Повдигането на уличното ниво е наложило и повдигане на тротоара и реконструкция на канала от северната страна.

 

III ПЕРИОД – XII – XIV в.

 

            Останки от този период се откриват непосредствено върху трасето на уличното платно и частично северно от северния зид. Разкрито е съоръжение с почти кръгла форма и размери Север - Юг – 2.5 м. Приблизителната му дълбочина е 0.60-0.70 м. Вероятно то е имало функция на зърнохранилище. На места от вътрешната му страна личат останки от измазване с жълтеникава глина.

 

 

 

Мария Камишева

ул. "Железни врата" №9
ул. "Железни врата" №9
ул. "Железни врата" №9

постоянна експонация

Уведомяваме Ви, че от 01.04. до 30.09. музей...
Представя 45 народни носии от края на XIX и...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!