2015 г. - АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ „АВГУСТА ТРАЯНА – ВЕРЕЯ – СТАРА ЗАГОРА” УПИ XI540, КВ. 43Б, УЛ.”Д. НАУМОВ” NO. 100 ПО ПЛАНА НА ГР. СТАРА ЗАГОРА

научен ръководител: Мария Камишева

 

Обектът попада в северната част на Археологически резерват „Августа Траяна-Верея-Стара Загора”. Разположен е непосредствено и източно до продължението на cardo maximus в северна посока. През 1999 г. в същия квартал са проучени два обекта (северно от коментирания) под научното ръководство на н. с. Красимир Калчев. Открито е трасето на cardo maximus, както и част от източния портик.

През 2014 г. бе проучена по-голямата част от терена. Бяха установени четири строителни периода: II–III в.; IV–VI в.; XII–XIV в. и XVI–XVIII в. В северозападния ъгъл на обекта бе разчистено трасето на  уличното платно – cardo maximus. Дължината на разкритата улица е приблизително 7,5 м. Улицата е изградена от големи каменни плочи, следвайки денивелацията на терена. В западната и част, под тротоарните плочи е оформен канал. В края на V в., след разрушенията причинени от хуните, уличното платно е трамбовано с пласт чакъл – дребни камъни, фрагменти от строителна керамика, пясък, който на места е с дебелина до 0,30 м. От периода XII–XIV в. са проучени три гроба, без инвентар (Камишева, Тодоров 2015, 538-540).

            В т. 3 на Решенията към Протокола от проверката на експертна комисия към Министерство на културата от края на 2014 г. се предписва допроучване на неразкопаните пространства под рампата, под която попада трасето на античната улица.

При проучването през 2015 г. се установиха три строителни периода:

Първи период. IV–VI век. Към този период бе отнасено изграждането на трасето на уличното платно – cardo maximus. Дължината на разкритата улица през тази година е приблизително 5,40 м. Заедно с другата част от трасето, разкрито през 2014 г., общата му дължина е 12,90 м. Точната и ширина не може да се определи, поради факта че в източната част плочите от уличното платно липсват. Надлюденията от предишния сезон, относно изграждането на улицата, бяха потвърдени. Тя е изградена от големи каменни плочи, следвайки денивелацията на терена. Регистрирано е и повдиганетона уличното платно в края на V в. след разрушенията причинени от хуните.

Втори период. XII–XIV век. През този период в северната част на проучвания през 2015 г. терен бе разкрита яма, която е вкопана в дълбочина върху трасето на античната улица. Ямата е разрушила каменните плочи и е вкопана в дълбочина под нейното ниво. Тя не можа да бъде изчерпана до края, поради появилата се подпочвена вода. Източно от трасето на античната улица бе разчистено гърне от периода XII–XIII век с излъскани ивици по тялото. Вътрешността му е запълнена с въглени и един фрагмент от животинска челюст. Вероятно е свързано с обредни практики.

Трети период. XVI–XVIII век. От този период се откриха само материали от цели съдове-кухненска и трапезна керамика. Структури от периода не бяха разкрити.

2015 г. - АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ „АВГУСТА ТРАЯНА – ВЕРЕЯ – СТАРА ЗАГОРА” УПИ XI540, КВ. 43Б, УЛ.”Д. НАУМОВ” NO. 100 ПО ПЛАНА НА ГР. СТАРА ЗАГОРА

постоянна експонация

ГРИВНА (КУБЕЛИЯ) ОТ СТАРОЗАГОРСКО, XIX ВЕК
В изложбата са включени над 60 уникални купи и...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!