2018 г. - Спасително археологическо проучване на обект: Площадно пространство около Общината в УПИ II-II-3560, кв. 1004 по плана на гр. Стара Загора

        Във връзка с реализиране на проект: Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на площадно пространство около Общината в УПИ II- II-3560, кв. 1004 по плана на гр. Стара Загора, от месец януари до месец юни бе извършено проучване на част от Югозападния некропол на Августа Траяна в пространството предвидено за изграждане на резервоар и фонтани. Проучването се проведе с научен ръководител ас. Мария Камишева от РИМ Стара Загора.

        Проученото пространство, отредено за строителство, се раздели на две части - западна, в която по проект трябва да се изгради тръбната мрежа и източна - за изграждане на резервоара за вода, захранващ съоръжението. В западната част, от изграденото вече помпено помещение до първите гробни съоръжения, не са регистрирани археологически структури. В края на източното са ситуирани съвременни основи на сгради, останали при първоначалното изграждане на площадното пространство.

         В проучваното пространство са регистрирани 77 гробни съоръжения от няколко типа. Практикувани са и двата обреда, като с трупоизгаряне е само един гроб, а останалите 76 са с трупополагане.

Обикновена гробна яма с трупоизгаряне.

       Към този тип се отнася само едно гробно съоръжение. Трупоизгарянето е извършено извън гробната яма, като останките след това са събрани в нея. Ямата е правоъгълна, с опалени в горната част стени. По-голямата част е разрушена от по-късен гроб. В ямата липсва точно датиращ материал, но може по аналогии да се отнесе около началото на III век.

Градени с тухли гробни съоръжения, покрити с каменни плочи.

        От този тип са регистрирани общо 5 гроба. Стените им са изградени от половин форматни или цели  тухли, като от вътрешната страна стените им са измазани с хоросан. Върху стените на едната върху бяла основа са нанесени стенописи. Стенописите са много зле запазени и по-голямата част от тях са паднали по пода на гробницата. Останалите по стените на гроба стенописи бяха временно укрепени на място от екип реставратори с ръководител д-р Иван Ванев от Института за изследване на изкуствата към БАН, а фрагментите преместени на депо. Този тип гробни съоръжения се датират около и след средата на IV век. В някои от тях са погребани повече от един индивид.

Обикновени гробни ями, покрити с тегули.

        Регистрирани са общо 40 броя. Гробните ями са с правоъгълна форма със заоблени ъгли или с овална форма. Вкопани са на различна дълбочина, както в горните пластове, така и в стерилния терен. Покритието е оформено стреховидно, като тегулите са допрени по дългите си страни; наредени надлъжно или в комбинация от двете. Индивидите са в изпънато положение, ръцете са положени до тялото. В един от случаите  под едно покритие, но на различна дълбочина, са погребани три индивида. В една част от ямите няма инвентар. Датировката им може да се отнесе от средата на III-до средата на IV век.

Обикновени гробни ями, покрити с каменни плочи.

        Към този тип се отнасят общо 7 погребения. Гробните ями са с правоъгълна форма със заоблени краища, вкопани дълбоко в стерилния терен. Погребаните са в изпънато положение, с ръце около тялото, или положени върху таза. При една от гробните ями се забелязва оформяне на „площадка” за гробни дарове. Датировката им може да се отнесе към края на III-средата на IV век.

Обикновени гробни ями без покритие.

        Регистрирани са общо 10 гроба. Гробните ями са с правоъгълна форма със заоблени ъгли или с овална форма. Вкопани са на различна дълбочина, както в горните пластове, така и в стерилния терен. Погребаните са в изпънато положение, с ръце около тялото, или положени върху таза. В много малка част от тях има гробен инвентар. Датировката им може да се отнесе към средата на III-средата на IV век

Обикновени гробни ями, покрити с тухли.

        Към този тип се отнасят общо 4 погребения. Гробните ями са с правоъгълна форма със заоблени ъгли или с овална форма. Вкопани са на различна дълбочина, както в горните пластове, така и в стерилния терен. Индивидите са в изпънато положение, с ръце около тялото. В един от случаите костите са събрани на куп. Датировката им може да се отнесе към средата на III-средата на IV век.

Трупополагане без гробна яма.

        Регистрирани са общо 5 гроба. При този тип не може да се установи наличие на гробна яма. В три от случаите  погребването е извършено върху покритието на друго гробно съоръжение. Погребаните са в изпънато положение, с ръце около тялото, или положени върху таза. Датировката им може да се отнесе към края на III-средата на IV век.

Обикновени гробни ями с повече от един индивид.

         От този тип са регистрирани общо 5 броя. Ямите са с неправилна форма и се откриват на сравнително малка дълбочина (между 0,60 - 0,70 м под нивото на съвременния терен). В тях са погребани повече от един индивид (от 3 до 13 индивида), като при едно от гробните съоръжения, индивидите са подредени в два пласта. В по-голямата част от случаите те са без инвентар. Възможната причина за това масово погребение е възникнала епидемия след средата на IV век. Само за един от случаите, антропологът ас. Надежда Атанасова от Националния антропологичен музей към Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей към БАН предполага насилствена смърт.

     

2018 г. - Спасително археологическо проучване на обект: Площадно пространство около Общината в УПИ II-II-3560, кв. 1004 по плана на гр. Стара Загора
2018 г. - Спасително археологическо проучване на обект: Площадно пространство около Общината в УПИ II-II-3560, кв. 1004 по плана на гр. Стара Загора
2018 г. - Спасително археологическо проучване на обект: Площадно пространство около Общината в УПИ II-II-3560, кв. 1004 по плана на гр. Стара Загора

постоянна експонация

Началото на музейното дело в Стара Загора е...
Изложбата представя над 600 експоната от...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!