2020 г. - Археологическо проучване на Многослоен обект със средновековен некропол в зона Б на АР „Августа Траяна – Верея – Стара Загора

Археологическо проучване на Многослоен обект със средновековен некропол в зона Б на АР „Августа Траяна – Верея – Стара Загора

 

Петър Калчев Пламена Бакалова

 

 

Обектът, който се проучи е разположен в източната част на зона Б на Археологически резерват “Августа Траяна – Верея – Стара Загора”. Археологическото проучване бе извършено от екип с научен ръководител ас. Петър Калчев, зам. ръководител Пламена Бакалова, Мариана Гинзарова, Мартин Акинреми - археолог и Дамян Петков – РИМ – Стара Загора.

При спасителното археологическо проучване бяха разкрити две помещения от османския период (XVII-XVIII в.), които са изпълнявали функцията на мазета. Едното се намира в кв. В33 . От него в границите на обекта попада само североизточния му ъгъл. Другото помещение е в кв. А34. Проучени от него са част от северния и южния зид. Зидовете на помещенията са  изградени от малки и средни ломени камъни на калова спойка.

От османския период се проучиха и част от трасетата на две улици, разположени в южната и западната части на обекта. Едната улица е с ориентация И-З, а другата - С-Ю. Настилката на улиците е изградена от дребни и средни речни и ломени камъни, и на места от единични плочести.

При проучването бяха разкрити и трасетата на три канала от XVII в. Градежът им е от ломени камъни на кал. Само при един от каналите се наблюдава покритие на дъното от плочести камъни.

От същият период се проучиха 9 ями и 3 негативни структури, които са вкопани на различна дълбочина в стерилния терен.

Разкри се и средновековен некропол, който се състои от 64 гроба. Датира се в периода XI-XII в. Всички погребения са извършени по християнски обичай в посока З-И, с глава на Запад.

От РЖЕ се проучи една структура - яма №7а, а 5 съоръжения се отнасят към късния неолит – култура Караново IV, заедно с траншея, регистрирана в кв. А3; А4; В4; В5 и С5 от същия период. Формата на ямите е неправилна, близка до елипсовидна. Някои от тях са нарушени от по-късни вкопавания. 

Траншеята е вкопана в светло бежовия материков терен. Тя е с равно дъно и леко полегати към него стени, като в югоизточния си край се извива в лека дъга. Многократно е нарушавана, както от  средновековни гробове (Гроб № 48; Гроб № 49; Гроб № 54 и др.) така и от вкопавания – османски период (Яма № 13-северна половина). Структурата вероятно се развива към съседните парцели в северозападна и югоизточна посоки.

2020 г. - Археологическо проучване на Многослоен обект със средновековен некропол в зона Б на АР „Августа Траяна – Верея – Стара Загора
2020 г. - Археологическо проучване на Многослоен обект със средновековен некропол в зона Б на АР „Августа Траяна – Верея – Стара Загора
2020 г. - Археологическо проучване на Многослоен обект със средновековен некропол в зона Б на АР „Августа Траяна – Верея – Стара Загора

постоянна експонация

Децата се запознаха с живота на праисторическите...
Изложбата ни пренася във вълшебния свят на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!