2020 г. - Физкултурен салон в двора на II-ро Основно училище „П. Р. Славейков”, УПИ I3317-за училище, кв. 9102 по плана на Стара Загора

Обектът попада в западната част на укрепената територия на Августа Траяна, непосредствено над форумния комплекс при западната порта. Проучванията се провеждат във връзка с инвестиционни намерения на Община Стара Загора за изграждане на физкултурен салон в западния двор на II-ро Основно училище „П. Р. Славейков” с Разрешение за теренни проучвания 91/2020 г. с ръководител ас. Мария Камишева и зам. ръководител Атанас Атанасов и двамата от РИМ-Стара Загора.

До момента на терена са разкрити структури от четири строителни периода:

I строителен период: II-средата на III век.

Установени структури в северната част на проучвания терен. Разкрити са останки от зидове, изградени от жълт травертин, частично запазени. Ширината им е 0,58 м. В запазените си части те оформят помещение, с размери: С-Ю 3,50 м; И-З 3,80 м, което към момента не може да се свърже с конкретна структура на терена.

II строителен период: средата на III-IV век.

С този период е свързано изграждането на сграда с масивни зидове, изработени от ломени камъни и тухли, споени с розов хоросан. Ширината им е 0,68 м. Тя е разположена в западната част на терена и към момента размерите и са: И-З 10,90 м; С-Ю 20,20 м. Сградата се развива в западна посока, където попада под трасето на ул. Х. Д. Асенов. В нея са обособени няколко помещения с размери: 6,50 х 3,20 м; 6,50 х 4,90 м. Поради големите разрушения през следващите строителни периоди, входовете на установените, както и други помещения към момента не могат да бъдат определени.

Вероятно към този период трябва да се отнесат и многобройните фрагменти от мраморни елементи – блокове, бази, капители, корнизи и облицовъчни плочки, които са силно натрошени. В края на периода, когато вероятно тази сграда е спряла да изпълнява първоначалните си функции, в едно от помещенията е ситуиран питос.

От периода края на Х-ХI век, не са разкрити структури, но на различни места около запазените антични зидове се откриват керамични фрагменти, съответстващи на периода.

III строителен период: XII-XIV век.

В северната част на проучвания терен е ситуирана сграда с размери: 6,12 х 6,94 м и вход от юг с ширина 1,90 м. Под югоизточния и ъгъл се разкрива по-ранен зид, който може да се определи като първи строителен период на сградата. Планът и не може да се проследи детайлно, поради факта, че цялата и северна част е демонтирана, вероятно поради строителството на изцяло разкритата. 

Пред входа на сградата се откриха и проучиха две зърнохранилища, които в по-късен период са използвани за боклучни ями. Те са изградени от ломени камъни и фрагменти строителна керамика, споени с белезникава глина. Фундирани са до скалистия терен. Западно е ситуирано по трасето на античния зид, като в дълбочина го е разрушил изцяло. На места по стените на зърнохранилищата се забелязват остатъци от измазване. В основата си едното е изградено от големи мраморни блокове, които вероятно са преизползвани при разрушаване на античните сгради. Размерите им са: 1. D 1,60 x 1,66 м, дълб. 1,30 м; 2. D 1,56 x 1,60 м, дълб. 1,40 м.

Във вътрешността на сградата бе проучено още едно подобно зърнохранилище с D 2,00 х 1,90 м. То е с по-голяма дълбочина от нивото на скалистия терен, в който е вкопано с 0,60 м. Възможно е то да принадлежи към сградата от първия период.

Южно от описаните две зърнохранилища, се разкриха и проучиха още две. Те попадат по трасето на античния зид, който бе разрушен в северната си част от едно от описаните по-горе. Античния зид е запазен в долната част на южното зърнохранилище. Подобно на описаните вече, и тези две са изградени от ломени камъни и фрагменти строителна керамика, като в основата на южното са поставени големи мраморни блокове. Споени са със сиво-белезникава глина, като на места личи измазване на стените. Размери: 1. D 1,44 x 1,60 м, дълб. 1,38 м; 2. D 1,70 x 1,60 м, дълб. 1,20 м.

Интерес представлява северното зърнохранилище, където бяха открити човешки останки. Индивидите са били нахвърляни покрай стените на зърнохранилището, като върху тях са нахвърляни големи ломени камъни. Открити са части от 5 черепа. Върху човешките останки, са нахвърляни части от животни (вероятно крави?) и те отново са затрупани с големи ломени камъни. Към момента тази ситуация не е изяснена изцяло.

Западно от описаните последно зърнохранилища, се разчисти пространство, наситено с белезникава пръст, на места и опалена. Възможно е това да е част от подово ниво на сграда, свързана със зърнохранилищата. Южно от коментираните структури, се разчисти и огнище със зид южно от него, вероятно използван за направата на навес над него.

В северозападният ъгъл на терена бе проучено още едно зърнохранилище. В северната си част то е запазено почти до нивото на сегашния терен. Северната му половина остава в непроучваната част. То е с размери: ширина 2,46 м при основата и дълбочина 1,74 м., като начина му на изграждане е същия като описаните по-горе.

Вероятно към този период трябва да се отнесе и едно от двете съоръжения за производство на негасена вар. Тя е разположена в северната част, като в северната си част остава в непроучвания терен. В профила ясно личи как зида на средновековната сграда застъпва стената на съоръжението. Тя е с размери С-Ю 2,72 м. Стените и дъното и са силно опалени, а във вътрешността са запазени части от полуготовата суровина. Югоизточно от нея се разкри струпване на големи мраморни блокове, които вероятно са използвани за суровина.

За второто подобно съоръжение не може да се даде конкретна датировка. Неговата структура е подобна на вече описаната. Северозападно от нея отново се откриват голямо количество струпани мраморни блокове и елементи.

IV строителен период: XVIII-края на XIХ век.

От този строителен период са разкрити три боклучни ями и вероятно част от зид, свързан със съществуването на сграда, която за момента не може да се установи.

 

2020 г. - Физкултурен салон в двора на II-ро Основно училище „П. Р. Славейков”, УПИ I3317-за училище, кв. 9102 по плана на Стара Загора
2020 г. - Физкултурен салон в двора на II-ро Основно училище „П. Р. Славейков”, УПИ I3317-за училище, кв. 9102 по плана на Стара Загора
2020 г. - Физкултурен салон в двора на II-ро Основно училище „П. Р. Славейков”, УПИ I3317-за училище, кв. 9102 по плана на Стара Загора

постоянна експонация

На 23 февруари /петък/ от 11:00 ч. в музей „...
В изложбата са включени 142 автентични образци на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!