Проекти 2014

Проекти 2014

 

 

Българо-американски археологически проект „Дионисиево шествие, шедьовър на античното мозаично изкуство”

 

 

През април 2014 г. Регионален исторически музей – Стара Загора спечели проект за финансиране на консервация, реставрация и експониране на античната подова мозайка „Дионисиево шествие, шедьовър на античното мозаично изкуство”. Проектното финансиране е в размер на 46, 588. 06 $. Финансиращата страна по този смесен българо-американски археологически проект е Американският научен център в София – нестопанска организация, регистрирана в България, с председател Ерик де Сена. Финансовата подкрепа на Американския научен център се осъществява от фондация „Америка за България”. Координатор за проекта от Американския научен център е д-р Емил Нанков, завеждащ програми „Археология”. Продължителността на дейностите по проекта е 12 месеца – от 1 август 2014 г. до 31 юли 2015 г.

 

Целта на проекта е консервиране, реставриране и експониране на античната подова мозайка „Дионисиево шествие, шедьовър на античното мозаично изкуство”. Тя е открита през 2011 г. при археологически проучвания на обект УПИ – VІ – 3419, кв. 65б, ул. „Иречек” № 38 по плана на Стара Загора. Общата площ на мозайката е около 30 кв. м, а на прилежащата писцина (малък басайн) около 4 кв. м. Мозайката е разположена в масивна антична сграда в северната част на римския град Августа Траяна. Централната част от мозаичното пано се заема от емблемата и писцината. Емблемата е с широчина 116 см. и се тълкува като шествие на античното божество Дионис, което дава и името на целия проект. След приключване на консервационно-реставрационните дейности от специалистите-реставратори от сдружение „Рест Арт” – София, с ръководител доц. Елена Кантарева-Дечева, реставрираната мозайка ще бъде експонирана на ниво антична улица в постоянната експозиция на Регионален историчски музей – Стара Загора.  

 

Стара Загора е известна със своето изключително богато културно-историческо наследство от периода на римската Античност. Сред него особено място заемат античните подови мозайки. Тяхното разнообразие от изображения, мотиви, цветове и форми е удивлявало всички наследници на древните римляни, обитавали през вековете нашия град. В същото време античните мозайки предлагат една от най-големите културно-исторически атракции за гражданите и гостите на нашия музей и на Стара Загора.

 

Спечелването и реализацията на този проект е прекрасна възможност за Регионалния исторически музей – Стара Загора да осъществи една от най-важните си културни дейности – консервиране, реставриране и представяне пред публиката на уникални културни ценности от Античността, чрез привличане на външно проектно финансиране. Експонирането на реставрираната мозайка ще повиши интереса на музейната публика към неповторимото културно-историческо наследство от Античната епоха на нашия град и в частност към историята на мозаичното изкуство в древната Августа Траяна.

 

Реализацията на проекта „Дионисиево шествие, шедьовър на античното мозаично изкуство” ще бъде допълнена от няколко съпътстващи дейности. Предстои изработване и монтиране на художествено декоративно осветление в залата, където ще бъде експонирана античната мозайка. За да се постигне необходимото популяризиране на античното мозаично изкуство сред гражданите и гостите на гр. Стара Загора, които ще посещават нашия музей ще бъда разработен интерактивен мозаичен гид на дигитален носител, обвързан с виртуалното пространство в Интернет. Неповторимата антична подова мозайка „Дионисиево шествие, шедьовър на античното мозаично изкуство” и всички дейности по реализацията на съвместния българо-американски проект ще бъдат популяризирани сред обществеността, чрез разнообразни рекламни материали – флаери, лифлети и др.

 

В рамките на проекта Регионален исторически музей – Стара Загора ще разработи и публикува оригинален материал на български и английски език, който ще съдържа историята на уникалния археологически обект от неговото откриване, през консервационно-реставрационните дейности до експонирането на античната подова мозайка „Дионисиево шествие, шедьовър на античното мозаично изкуство”.

 

Настоящият проект е прекрасна възможност за съхраняване за бъдещите поколения на някои от най-изящните културни ценности от епохата на римската Античност, част от богатото културно наследство на Регионален исторически музей – Стара Загора.

 

       

 

 

Съвместен българо-английски археологически проект

 

Селищната могила при Старозагорските минерални бани е един от най-значимите праисторически археологически паметници в Горнотракийската низина. Праисторическото селище е възникнало непосредствено до топлия минерален извор през ранния неолит (края на VІІ – начало на VІ хил. пр. Хр.). Животът на това място е продължил с малки прекъсвания до късния халколит – края на V хил. пр. Хр.

 

Селищната могила е най-близко разположеното селище до халколитните медни рудници в м. Мечи кладенец -  разстоянието е само 4 км. При археологически проучвания под ръководството на гл. ас. Петър Калчев - праисторик в РИМ - Стара Загора, през 2003 – 2004 г. са разкрити ритуални стълбища и площадки, изградени от каменни волуни, споени с глина, пясък и малки варовикови камъчета. Площадките и стълбището са водели към храм, разположен в централната част на селищната могила. При тяхното изграждане са извършвани ритуали, включващи различни предмети - керамични съдове, каменни хавани, медна руда, предмети, изработени от мед, керамични фрагменти, върху които има излята стопена медна руда.

 

Тези интересни находки, които бяха докладвани на международен симпозиум в гр. Созопол, предизвикаха интереса на Института за Археометалургични изследвания  в гр. Лондон, Великобритания. Бе разработен съвместен проект с РИМ – Стара Загора, в резултат на който бе подписан договор за сътрудничество. Институтът за Археометалургични изследвания предостави  сумата от 5000 евро за археологически проучвания на селищната могила при Старозагорските минерални бани. През месеците юни – юли 2014 г . под научното ръководство на гл. ас. Петър Калчев се проведоха археологическите проучвания. Бяха допроучени каменните площадки в посока север – юг и се установи, че тяхната ширина е повече от 10 м. Между тях се откриха различни артефакти – керамични съдове, антропоморфна и зооморфна пластика, инструменти от кост, рог, камък и кремък, шлаки и парченца медна руда.

 

В края на м. септември тази година проф. Тило Ререн ще посети музея в Стара Загора. Ще бъде направен подбор на медните шлаки, руда, съдчета със стопена медна руда и други предмети със следи от технологичния процес за добив на мед от района. Те ще бъдат изследвани в Института за Археометалургични изследвания в Лондон, за да се получи една пълна картина за технологичния процес при получаването на мед през V хил. пр. Хр. 

 

  

 

постоянна експонация

Децата се запознаха с живота на праисторическите...
Изложбата ни пренася във вълшебния свят на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!